Ring ✆ 2670 1234, døgnvagt efter kl 15 samt weekend & helligdage

Ring her / Tap to Call
Home » Om os » Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Generelt       uk
Disse handelsbetingelser gælder for alle opgaver som Vvsmanden (herefter benævnt virksomheden) påtager sig, med mindre andet skriftligt aftales.

Når du handler med os vil al kommunikation såsom faktura & betalingspåmindelser foregå digitalt, hvorfor vi beder dig oplyse navn, adresse, tlf. samt e-mail adresse.

Ydelser
Medmindre andet er aftalt indgås en aftale om udførelse af tilbuds-arbejde ved kundens accept af ordrebekræftelsen.
Ekstraarbejder aftales ved en tillægsaftale og afregnes særskilt.

Ved alle andre arbejder herunder akutte tilfælde “døgnvagt” udføres arbejdet på baggrund af kundens telefoniske oplysninger.
* Der er ikke fortrydelsesret, hvis ydelsen udføres inden fortrydelsesfristen udløber.

* Udlejet materiel afhentes i firmaets åbningstid, efter forudgående skriftlig aftale via kontaktsiden.

Arbejde, Overslag & Afbud
Alle beløbsangivelser er i danske kroner, og er inklusive moms for forbrugere men eksklusive fragt, gebyrer og parkeringsafgift.

Medmindre andet er aftalt, er den angivne pris et estimeret og vejledende prisoverslag, hvorfor der tages forbehold for, at der kan fremkomme en højere endelig pris.

Medmindre andet er skriftligt aftalt udføres ydelsen efter regning på timebasis med tillæg af materialeudgifter mv. Hvis en igangværende opgave strækker sig ud over normal åbningstid, beregnes dette som timesatsen i døgnvagten.

Medmindre andet skriftligt aftales, er virksomhedens prisoverslag/tilbud gældende i 14 dage. Såfremt en evt. Ordrebekræftelse afviger fra kundens ordre skal denne straks og inden arbejdets opstart meddele os dette. Virksomheden er alene bundet af indholdet af ordrebekræftelsen.

Hvis du har bestilt arbejde og eller produkter telefonisk, via mail eller kontakt formularen på hjemmesiden og anmodet om at installationen påbegyndes inden 14 dage dvs. inden for den periode hvor du har mulighed for at fortryde købet, og du efterfølgende vælger at fortryde købet, vil du blive pålagt at betale for den del af ydelsen der allerede er leveret.
* Fortrydelsesretten gælder ikke, når varen er monteret eller taget i brug.

Er der oplyst fejlagtige oplysninger eller bestilt et produkt der ikke kan installeres, således at installationen ikke kan gennemføres, påføres der gebyr kr. 1.500 til dækning af forgæves kørsel m.m. Er du i tvivl om produktet kan installeres, skal du forinden søge rådgivning hos virksomheden. Generelt er det dit ansvar som kunde at læse produkt- og installationsbeskrivelsen så du er klar over hvilke tekniske krav produktet medfører.

* Virksomheden påtager sig intet funktions eller andet ansvar for kunde leverancer.

Der afregnes for det *samlede tidsforbrug ved faktura udskrivning indeholdende ordremodtagelse, igangsættelse af den pågældende montør, pakning af bil, tilkørsel, frakørsel, tlf/sms-beskeder, afhentning af materialer, udfyldelse af myndighedspålagt kvalitetssikringspapirer, arkivering til garantiordning, udpakning og evt. rensning af forbrugt materiel, samt andre forberedende og afsluttende opgaver.

Døgnvagt er alt arbejde/tlf udenfor firmaets almindelig åbningstid samt weekend & helligdage og afregnes for det *samlede tidsforbrug pr. påbegyndt time.

Der afregnes 10 pct. af overslags-/tilbudssummen ved afbestilling efter aftalens indgåelse.

Afbud af et bestilt servicebesøg skal meddeles senest 3 hverdage før aftalt tid. Udeblivelse eller afbud senere end anført afregnes altid som et forgæves besøg og faktureres med den afsatte tid dog minimum 2 timer.

Afbud af et servicebesøg bestilt samme dag eller afbrydelse af et igangværende arbejde afregnes med et forgæves besøg svarende til den afsatte arbejdstid.

Betalingsbetingelser
Det er Kunden/ordregivers ansvar rettidigt og fuldstændigt at afgive alle relevante oplysninger og bære risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger medfører af administrations- og eftersagsbehandling for virksomheden. Medfører dette merarbejde er virksomheden berettiget til en godtgørelse på kr. 1.200 pr. påbegyndt time.
* Ved kunden/ordregiver forstås den person, der har anmodet om arbejdet.

Betalingsbetingelserne er netto kontant via netbank og afregnes ved arbejdets udførelse, hvorefter fakturaen eftersendes.
Virksomheden forbeholder sig retten til a-conto fakturering, og til at kræve sikkerhedsstillelse. Vores forsatte arbejde er betinget af, at udstedte a-conto fakturaer betales.

Et eventuelt modkrav, herunder eventuelle mangelbeføjelser, berettiger ikke kunden til hel- eller delvis modregning eller tilbageholdelse af det forfaldne beløb.

Eventuel rabat bortfalder såfremt alle udeståender ikke er betalt rettidigt.

Arbejde afregnes i hele arbejdstimer for det *samlede tidsforbrug ved faktura udskrivning indeholdende ordremodtagelse, igangsættelse af den pågældende montør, pakning af bil, tilkørsel, frakørsel, tlf og sms-beskeder, afhentning af materialer, udfyldelse af myndighedspålagt kvalitetssikringspapirer, arkivering til garantiordning samt andre forberedende og afsluttende opgaver.
Materiel såsom kloakrensemaskine, nedbrydnings værktøjer afregnes særskilt.

Ved manglende betaling af forfaldne fakturaer, konkurs, rekonstruktion, manglende betryggende sikkerhedsstillelse eller kundens økonomiske forhold i øvrigt, forbeholder virksomheden sig retten til straks at standse arbejderne eller ophæve aftalen.
Virksomheden forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil fuld betaling er sket.

Betalingsmisligholdelse er altid væsentlig.

Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber fra forfaldsdato en månedlig rente på 2% per påbegyndt måned af den forfaldne saldo og indtil betaling sker.

Arbejdets udførelse
Virksomheden bestræber sig på at tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt og udføre arbejdet inden for den estimerede og vejledende tidsplan. Der tages forbehold for, at ekstraarbejder, usædvanlige forhold ved byggeriet eller uforudsete hændelser mv., kan forlænge den estimerede og vejledende tidsplan samt pris.
Du bedes sørge for at arbejdsområdet er ryddet for indbo, virksomheden påtager sig intet ansvar for skade herpå.

Der tages forbehold for eksisterende materialers holdbarhed i forbindelse med arbejde, funktion og genmontering. For ikke oplyste installationer, kabelføringer m.v. beliggende i arbejdsområdet påtager virksomheden sig intet ansvar i tilfælde af beskadigelse under opgavens udførelse.

Reklamation
Reklamation skal altid ske straks, skriftligt og senest 8 dage efter, at manglerne er opdaget eller burde være opdaget og indeholde foto, faktura nr. samt en specifikation af den eller de mangler, der påberåbes. Overskrides denne frist, fortaber kunden enhver ret til at gøre mangelindsigelse gældende.

Garantien gælder alene den del af arbejdet/materialer, som er leveret og monteret af virksomheden, og firmaets faktura skal være betalt, før en reklamation kan behandles.

Reklamationer behandles kun i firmaets almindelige åbningstid og virksomheden yder ingen erstatning for udgifter eller tab, som manglen i øvrigt måtte have påført køber.

Virksomheden er berettiget til at foretage afhjælpning, og det er dens afgørelse om en mangel skal afhjælpes ved omlevering, afhjælpning eller ved at meddele køber et forholdsmæssigt afslag.

I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til virksomheden uden dennes skriftlige godkendelse.

Ved uberettiget reklamation vil virksomheden fakturere køber for medgået tid og omkostninger.

Andre vigtige betingelser
Virksomheden er kun ansvarlig for produktansvar efter de ufravigelige regler i den danske produktansvarslov, og er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab eller omkostninger.

Virksomhedens ansvar for mangler eller anden erstatning er begrænset og maksimeret til det fakturerede beløb.

Erstatningskrav mod virksomheden skal være rejst senest 12 måneder efter afleveringsforretning/arbejdets afslutning ellers bortfalder erstatningskravet.
Virksomheden er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder medens varen er i købers besiddelse.

Skader grundet manglende vedligeholdelse eller eftersyn af produktet dækkes ikke.

Hvis enkelte bestemmelser i nærværende salgs- og leveringsbetingelser bliver ugyldige eller uvirksomme, berører dette ikke gyldigheden af øvrige bestemmelser.
Vi forbeholder os ret til uden varsel at ændre disse vilkår, evt. ændringer udgives på denne hjemmeside og træder straks i kraft. Derfor bør du læse disse vilkår inden du bestiller arbejde hos os.

Service- og vedligeholdelse
Vi henviser til fabrikantens anvisning og vejledning.

Tvister
Ved uenighed kan forbrugeren vælge at indgive klage til:
Byggeriets Ankenævn, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V